Företagsanpassade kurser

Klicka här om du vill göra en beställning/förfrågan om utbildning

Vid ett installationsprojekt av systemet MONITOR genomför vi kurser i olika delar på plats hos kunden innan uppstart av MONITOR i skarp drift. Dessa kurser består inte bara av att lära kommande användare hur systemet MONITOR fungerar. En lika viktig del är att skapa bra rutiner och tillämpningar i systemet enligt de behov som respektive kund har. Det är mycket viktigt att vi tillsammans finner det bästa sättet att utnyttja systemet.

Det är vanligt att kurserna kompletteras med uppföljningar efter skarp drift. Normalt finns det då många saker att följa upp. Frågor och funderingar som uppkommer hos användarna, tips och råd från våra utbildare för att arbeta mer rationellt, osv. Användarna är efter en tids användning mogna för att göra nya framsteg hur MONITOR kan användas mera effektivt. Kortare utbildningsinsatser av den typen görs med fördel i form av distansutbildning.

De olika kurserna som genomförs hos kunden är uppdelade i någon form av gruppering. Vi går igenom systemets olika delar med grupper av användare som arbetar inom olika områden hos kunden. Grupperingarna görs enligt kundens organisation och moduluppbyggnaden i MONITOR. En normal kursplan kan innehålla:

Installation och konfigurering

Syftar till att få systemet installerat och konfigurerat på ett bra sätt. Den systemansvarige hos kunden får en utbildning i systemadministration av MONITOR. Områden som tas upp är backuphantering, databashantering, uppdateringar, prestandafaktorer, m.m.

Projektstart

Den projektansvarige från Monitor går igenom olika vilka mål och delmål som ska ställas upp. Vilka delar i systemet som ska användas och grovt hur tillämpningarna i systemet ska se ut. En projektplan och kursplan upprättas.

Utbildning grunder i MONITOR

Det behövs grundläggande kunskaper i systemet som berör de flesta användare. En sådan kurs bör genomföras innan kurser i olika delar i systemet genomförs. Grundutbildningen görs för en mindre grupp av användare, som sedan utbildar övriga internt, eller också genomför en utbildare från Monitor denna utbildning till alla användare. I det senare fallet så blir det oftast samma utbildning flera gånger för flera grupper. Efter denna utbildning passar det med egen träning innan det blir kurser i respektive moduler.

Utbildning grunddata

Innan det går att arbeta med dagliga rutiner, som t ex orderhantering, måste det finnas grunddata i systemet. Grunddata är t ex artiklar, kunder, leverantörer. Ibland kan det vara bra att börja att definiera hur detta grunddata ska se ut. Ett skäl till att tidigt definiera detta kan vara att det ska göras konverteringar från andra system. Vi lär ut hur dessa register är uppbyggda och vad de innehåller. Ofta så framkommer det vid utbildning i orderflöden hur grunddata ska uppdateras. Det kan då fungera som komplement till grunddatautbildning eller att grunddatautbildning vävs in i utbildning i orderflödet. Enklare grunddata uppdateras under utbildningen, större register uppdateras som egen träning efter utbildningen.

Utbildning orderflöden

Vi lär ut ordermodulerna Tillverkning, Inköp och Försäljning samt modulen Lager. Syftar till att användarna ska behärska systemets funktionalitet för orderhantering, kalkylering, beläggningsplanering, behovsplanering, uppföljningar, statistik, m m samt att rutiner och tillämpningar i systemet ska bestämmas. Omfattning och indelning av denna utbildning beror på kundens organisation. En bra indelning kan vara att vi lär ut respektive ordermodul för de användare som ska jobba inom respektive område. Modulen Lager i MONITOR, med bl a behovsplanering, kan det också vara bra att vi lär ut separat. Detta kan vi göra för vissa områdesansvariga hos kunden, som sedan internutbildar, alternativt att samtliga berörda användare deltager i kursen.

Utbildning ekonomi

Ekonomifunktionerna lär vi ut och tillsammans med kunden bestämmer vi tillämpningar för dessa. Ekonomifunktionerna är leverantörsreskontra och kundreskontra samt redovisning. Reskontrahantering är en del i orderflödet, men hanteras ofta i egna utbildningspass eftersom det i regel gäller andra användare och det är andra utbildare från Monitor inblandade. Det grunddata som berör ekonomifunktionerna, det är t ex konteringar, tas upp i kursen och samtidigt uppdaterar vi kundens grunddata. Löpande arbete med fakturor, betalningar och verifikat tas också upp.

Utbildning Verkstadsinformation

Verkstadsinformation är en egen modul i MONITOR för tidredovisning och detaljplanering. Utbildningen i detta delas upp i närvarohantering och arbetsrapportering med körplanering. Utbildning i närvarohantering börjar med grunddataupplägg med scheman, kalendrar, anställda, m m. Därefter sker utbildning i löpande arbete med stämplingar, frånvarohantering och korrigering. Utbildningen i arbetsrapportering och körplanering samkörs oftast till viss del med andra användare än de som deltager i utbildningen i närvarohantering. Detta är delar i systemet som berör samtliga anställda. För att utbilda samtliga användare i rapporteringar så kan det vara lämpligt att köra kortare utbildningspass flera gånger per dag.

Klicka här om du vill göra en beställning/förfrågan om utbildning