Nyheter i MONITOR 9.0

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna i version 9.0 av MONITOR!
MONITOR 9.0 lanseras som "officiell version" under september 2017.

Vi har även ett nyhetsbrev* till denna version som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrevet på denna sida genom att klicka här!

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som används för inloggning till våra sidor under Support). Har du inte tillgång till det lösenordet, kontakta oss på telefon 0650-766 03 eller via e-post till support@monitor.se.

Ny databas

Vid installation av version 9.0 medföljer en ny databashanterare SQL Anywhere 17.

Stöd för värdering enligt FIFO för egentillverkade artiklar (T/L)

Nu är det möjligt att värdera enligt FIFO (Först in – Först ut) även för egentillverkade artiklar (T/L). Med hjälp av FIFO följer det inlevererade priset på K-artiklarna med i hela flödet från inleverans till tillverkning (för T- och L-artiklar). Vid tillverkning av artiklar förutsätts att ingående artiklar plockas ut enligt FIFO för att de tillverkade artiklarnas efterkalkyl ska kunna värderas till FIFO-pris. Det vill säga utifrån de ingående materialens verkliga kostnad (även kallat Definitivt pris) enligt den ordning de kom in i lager.

Successiv vinstavräkning på projekt

Nu har successiv vinstavräkning (SVA) på projekt införts i MONITOR. Successiv vinstavräkning är ett av två alternativ för att hantera pågående arbeten vid bokslut. SVA innebär att intäkter redovisas i takt med att tjänster utförs och material förbrukas, samt att intäkter periodiseras och utgifter kostnadsförs när resurser förbrukas. Intäkter periodiseras utifrån färdigställandegraden där färdigställandegraden är den procentuella andelen av ett uppdrag som anses vara slutfört per balansdagen.

MONITOR Mobile

• Nu går det att registrera nya serviceuppdrag i MONITOR Mobile. Då skapas en kundorder per serviceuppdrag.
• Från Kundorderfrågan i MONITOR Mobile går det nu att klicka sig vidare till serviceuppdraget för att få mera information om uppdraget och kunna avrapportera servicen.
• Nu går det att frisläppa serviceplansrader i MONITOR Mobile. Då skapas en skarp kundorder med ett eller flera serviceuppdrag.

Överlappande ramorder

Nu går det att ha överlappande ramorder, dvs. flera ramorder med samma kund/leverantör och artikel inom samma tidsintervall.

Orderbekräftelse op.lego även för MONITOR-till-MONITOR

En legoleverantör som också använder MONITOR kan nu skicka orderbekräftelse op.lego bifogad som XML-fil i ett e-postmeddelande. Då går det att dra och släppa xml-filen direkt på rutinen Orderbekräftelse op.lego eller på Rutinmenyn, för att registrera orderbekräftelsen. Detta är en funktion i MONITOR-till-MONITOR.

Ångrade avrapporteringar i T-modulen

En ny rutin, Ångra avrapportering, har lagts till. Den används för att ångra avrapporteringar på tillverkningsorder. Genom att ångra en avrapportering går det avrapporterade materialet tillbaka till lagret och restantalet på tillverkningsordern räknas upp. Avrapporterad tid på operationer räknas bort från operationen. Om det finns verktyg kopplade på en operation vars avrapportering ångras, så räknas antalet cykler för verktyget tillbaka och förbrukningsverktyg går tillbaka till lagret. Om mätvärden har registrerats på en avrapporterad operation och denna operation ångras, så kan även mätvärdena ångras. I rutinen Lista – mätdata går det att filtrera bort mätdata som har ångrats. När man ångrar en avrapportering där det ingående materialet har chargenummer på uttaget raderas chargenumret från registret. Om en kassation har gjorts på material eller operation så minskas det kasserat antalet på ordern och materialet läggs tillbaka när avrapporteringen ångras. Observera att om man rapporterat en operation med flera kopplade material, så är det inte möjligt att ångra ett av materialen utan man måste ångra hela operationen. Denna rutin är utvecklad i samband med FIFO, så att FIFO-värdet ska uppdateras korrekt när en avrapportering ångras. Dvs. att det ingående materialet kan läggas tillbaka till lagret till samma pris som det hade då materialet togs ut från lagret. Notera att det inte går att ångra avrapporteringar på tillverkningsorder med status 6 eller 9.