Nyheter i MONITOR 8.2

Här kan du läsa om de viktigaste nyheterna och förbättringarna i version 8.2 av MONITOR!

MONITOR 8.2 lanseras som "officiell version" under december 2016.

Vi har även ett nyhetsbrev* till denna version som innehåller samtliga nyheter och förbättringar. Läs nyhetsbrevet på denna sida genom att klicka här!

* Det krävs ett lösenord för att få tillgång till nyhetsbrevet (det är samma lösenord som används för inloggning till våra sidor under Support). Har du inte tillgång till det lösenordet, kontakta oss på telefon 0650-766 03 eller via e-post till support@monitor.se.

Servicehantering

Servicehanteringen är helt omarbetad i denna version av MONITOR. Servicehantering är fortfarande en tilläggsfunktion. Menypunkten Servicehantering, i modulen Försäljning är borttagen, och serviceorder registreras nu i rutinen Registrera kundorder. Då en serviceartikel (tillverkad artikel upplagd med serviceinformation i rutinen Uppdatering service) hämtas upp på raden öppnas automatiskt fönstret Registrera service. På raden visas knappen under kolumnen Service då den innehåller en serviceartikel. Med knappen går det att hämta upp fönstret Registrera service, t.ex. för att göra ändringar av servicen. En tillverkningsorder måste skapas för att serviceteknikern ska kunna stämpla på eller avrapportera servicen. Nya operationer och nytt material kan läggas till på tillverkningsorder i avrapporteringsrutinerna eller i rutinen Tillägg / omplanering.

I den nya rutinen Sammanställning service sammanställs sedan de gjorda avrapporteringarna eller stämplingarna för att kontrollera att det blir rätt pris till kund och när man sparar skapas fakturaunderlag. Rutinen Registrera grunddata service är ersatt med rutinerna Uppdatering service och Uppdatering servicetekniker för att göra det enklare att administrera grunddata för servicehanteringen. Fördelar med den omarbetade servicehanteringen i MONITOR är:

 • Serviceorder och kundorder visas i samma listor och rutiner (Orderförteckning, Orderingång, Plocklistor).
 • Möjlighet att lägga upp flera service för olika serienummer per order.
 • Möjlighet att lägga t.ex. installation av artikel och själva artikeln på samma order.
 • Möjlighet att följa upp alla ingående moment i en service.
 • All funktionalitet vad beträffar tillverkningsorder (dokument, beredning, lageruttag, avrapportering, stämpling och uppföljning).


Fördelar med den omarbetade servicehanteringen i MONITOR Mobile är:

 • Möjlighet att delrapportera (endast avrapportera tid) på en service.
 • Möjlighet att göra avläsningar i produktregistret, t.ex. skriva in mätarställning eller antal cykler på ett serienummer.
 • Möjlighet att se sin arbetskö per service eller serviceoperation.
 • Möjlighet att länka sig från kundorder till avrapportering av service.


Körplansgraf

En ny rutin Körplansgraf, där det finns möjlighet att göra en grafisk planering av körplanerna, är tillagd. Det går alltså att lägga ut operationerna under dagen och lägga in önskat mellanrum mellan körningarna. Datat visas enligt huvudplanen och det går att låsa operationerna på ett specifikt klockslag. Operationer som inte är låsta ligger på en egen rad i grafen. Därifrån plockas de operationer som man vill låsa fast genom att dra upp dem på tidsaxeln. Det går inte att överbelägga genom att lägga två operationer samtidigt, utan det måste finnas ledig tid på tidsaxeln. Arbetsmängden visas i antal operationer eller antal timmar.

Ny flexibel hantering av serienummer

Serienummer kan nu skapas på ett flexibelt sätt med obegränsat antal serier.

Importlyft

I rutinen Artikelimport med typen Artiklar vald går det numera också att uppdatera grunddata för befintliga artiklar. I den nya typen Operationer kan beredningsoperationer importeras. Det gäller för nya artiklar och för befintliga som saknar operationer sedan tidigare.

Nu finns nya rutiner för att importera kunder och leverantörer från en tabseparerad textfil, samt uppdatera befintliga kunders- och leverantörers information.

Avtal – skapa fakturaunderlag från avtal

Att skapa fakturaunderlag från kundavtal och leverantörsavtal är ny funktionalitet i denna version av MONITOR. Observera att denna funktionalitet är tänkt att användas på avtal gällande omkostnadsfakturor såsom hyror, leasing, städning etc. som är återkommande med fasta intervall. Det går även att periodisera ett avtal.

Synkronisera samtliga nivåer i en tillverkningsorder

I rutinen Registrera tillverkningsorder går det nu att synkronisera samtliga nivåer i en tillverkningsorder.

Rapportera mätdata vid mottagningskontroll

Nu är det möjligt att rapportera mätdata vid mottagningskontroll. Detta aktiveras med systeminställningen "Använd mätpunkter i mottagningskontroll". I den nya rutinen Mätpunkter – Inköp går det att registrera mallar för mätdata som sedan kan användas i rutinen Uppdatering artiklar - Inköp. Vid mottagningskontroll av en artikel med angivna mätpunkter går det sedan att rapportera mätdata i rutinen Rapportera mottagningskontroll.

Nytt betalningsformat – ISO20022

ISO 20022 är en ny standard för att skicka betalningar som bygger på filformatet pain.001.001.03. I MONITOR finns betalsättet ISO som stödjer detta filformat.

I MONITOR finns stöd för följande banker:

 • SE Banken
 • Nordea
 • Handelsbanken
 • Swedbank
 • Danske Bank

OBS! Innan ni börjar använda det nya formatet måste ni stämma av detta med er bank!

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Nu lagras annoteringar, stämplar osv. på leverantörsfakturor i ett eget databasfält. Detta innebär att originalbilden av fakturan finns sparad precis som den såg ut när den importerads i EFH. EFH är en tilläggsfunktion till MONITOR.

Separata attestflöden för omkostnads- och orderfaktura avseende beloppsgräns och chefsattestant är införd. Detta innebär att det är möjligt att hantera dessa flöden olika beroende på fakturatyp.

Förbättrad aktivitetshantering i projektredovisning

Aktivitetshanteringen i projekt har utökats med huvudaktiviteter. En huvudaktivitet är en aktivitet som sammanställer de tillhörande underaktiviteterna. Huvudaktiviteter ger en bättre struktur och översikt över aktiviteterna och de olika faserna i ett projekt då det finns möjlighet att expandera och minimera de tillhörande underaktiviteterna.

Metod för e-post

Nu finns en ny metod för att skicka e-post Via Outlook. Med detta alternativ går det att skicka e-post direkt från användarens Outlook. Användarens signatur kan användas i e-postmeddelandet och e-postmetoden låser vare sig MONITOR eller Outlook när e-postmeddelandet är öppet.

Prestandahöjande åtgärder

Ett stort arbete har genomförts för att göra MONITOR ännu snabbare.